Westerse AstrologieVedische, Indiase Astrologie of JyotishSoftware voor Vedische Astrologie of JyotishMahabote: Birmaanse AstrologieConsulten voor de analyse van je Westerse en Vedische horoscoopOpleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse AstrologieUitgeverij van boeken over Westerse en Vedische Astrologie en GedichtenbundelsBalinese AstrologieDe astroloogInformatie over Gedichtenbundelsenneagram.jpg (2542 bytes)zonnetempel2.jpg (2538 bytes)online boekwinkel.jpg (2918 bytes)astronomie.jpg (2428 bytes)chinees.jpg (3084 bytes)fengshui.jpg (3175 bytes)ziwei.jpg (2758 bytes)ninestarki.jpg (2395 bytes)online boekwinkel.jpg (2918 bytes)

Beroepsopleiding Astrologie

Internationalsmall.gif (3258 bytes)

Roeland de Looff is de auteur van het eerste Nederlandstalige boek over Vedische astrologie met als titel "Inleiding in de Vedische astrologie". Ook heeft hij boeken geschreven over Westerse Astrologie.

Gezien de aard van Vedische astrologie is het zinvol om eerst ervaring op te doen met Westerse astrologie en daarna eventueel cursussen Vedische astrologie te volgen.

Uiteraard is dat niet verplicht, maar een astroloog die dit doet kan zich in zijn beroepspraktijk duidelijk onderscheiden van personen die elders een opleiding hebben gevolgd waar Indiase astrologie geen deel van uitmaakt. Dit is een voordeel bij de beroepsuitoefening.

De beroepsopleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Astrologie en Bewustwording I

Gedurende 10 lessen leer je de basisprincipes van de astrologie aan de hand van de eigen horoscoop. Tegen het einde van de cursus kun je een horoscoop op een eenvoudige manier interpreteren.

Speciale aandacht wordt besteed aan de onderwerpen werk, relaties en je spirituele ontwikkeling. Uitwerkingen kunnen per E-mail worden verstuurd. Voor uitgebreidere informatie over dit onderdeel klik hier (je komt dan op de pagina over opleidingen).

2. Astrologie en Bewustwording II

In de cursus Astrologie en Bewustwording II worden technieken voor gevorderden behandeld. Het gaat hier o.a. om progressietechnieken, een inleiding in de medische astrologie, interpretatietechnieken voor gevorderden en toepassing van astrologie op psychologisch en spiritueel gebied. De technieken worden toegepast op de eigen horoscoop.

De schriftelijke cursus omvat 16 lessen. Uitwerkingen kunnen per E-mail worden ingestuurd.

3. De cursus 'De astronomische basis van de astrologie'

De oude astrologen waren tevens astronomen. Astrologie is immers de wetenschap die de relatie tussen het gebeuren op Aarde en aan de hemel bestudeert. Voor de astroloog is daarom het essentieel om te weten wat de relatie is tussen wat men buiten waarneemt en de horoscooptekening.

Deze cursus biedt informatie daarover en verduidelijkt begrippen als retrograde planeten, De Maansknopen, wanneer begint het Watermantijdperk, de achtergrond tussen siderische (sterren-) dierenriem en tropische dierenriem, de Maanfases en veel meer. Men leert werken met een gratis planetarium waardoor men goed kan waarnemen wat zich aan de hemel voordoet.  

Voor mensen welke geen interesse hebben in bovenstaand onderwerp is het mogelijk om vrijstelling te vragen voor dit onderdeel.

4. Oefenen met interpretatie van horoscopen

Iemand die in aanmerking wil komen voor het vakdiploma dient 3 horoscopen schriftelijk te interpreteren. De kosten voor correctie en opmerkingen zijn Euro 50 per horoscoop. Indien één of meerdere van de interpretaties van onvoldoende kwaliteit zijn moeten vervangende horoscoopinterpretaties worden gemaakt. De horoscopen worden uitgezocht door de cursusleider.   

5. Privé lessen

Verschillende mensen hebben soms een totaal verschillende aanleg voor astrologie. Er zijn mensen die snel en moeiteloos door de stof heenkomen. Anderen hebben meer aandacht en tijd nodig. Om in te kunnen spelen op deze individuele behoeften en maatwerk te kunnen leveren (met welke onderdelen van de opleiding heb je moeite?) wordt de mogelijkheid tot het volgen van privé lessen geboden. Deze lessen kunnen plaatsvinden op initiatief van de cursist of op advies van de cursusleider. Privé lessen duren 2 uur en kunnen gebundeld worden gegeven (2 lessen achter elkaar, onderbroken door een pauze). Dat is handig als je ver moet reizen.

Voor personen die de beroepsopleiding volgen is het volgen van een beperkt aantal privé lessen over de astrologische vakuitoefening verplicht. Hierin worden onderwerpen behandeld zoals hoe ga je om met verschillende soorten cliënten, overdracht en projecties, effectief formuleren, opbouw van de astrologische sessie e.d.

6. Doorlopend met astrologie bezig zijn én belangstelling voor het eigen ONTWIKKELINGSproces en dat van anderen

Enkel de lessen volgen en de verplichte stof doornemen is niet voldoende om het vakdiploma voor astroloog te halen. Belangrijk is een houding van nieuwsgierigheid, het steeds opnieuw willen ontdekken en het zelf toepassen en bestuderen van de astrologie.

Bezig zijn met horoscopen in je eigen omgeving: Het is zinvol om als je met de opleiding bezig bent horoscopen te interpreteren van vrienden, familie en kennissen. Tijdens privé lessen zullen adviezen worden gegeven hoe dit onderdeel vorm te geven.

Boeken De cursist is verplicht om naar keuze 4 boeken over Westerse en 4 boeken over Vedische astrologie als dit onderdeel gevolgd wordt. De keuze van titels staat vermeld op de online astrologische boekwinkel.   

De opleiding van de Dirah Academie is geen starre, schoolse opleiding, maar gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de cursist en wil stimuleren dat iedere cursist zich op zijn geheel eigen manier op astrologisch gebied en als persoon ontwikkelt, zodat hij of zij anderen op een positieve manier als astroloog van dienst kan zijn.

7. Vedische (Indiase) astrologie of Jyotish

Bovenstaande onderdelen richten zich op Westerse astrologie. Steeds meer astrologen komen er achter dat de Vedische astrologie op zijn minst een zinvolle aanvulling levert op de Westerse astrologie beoefening.

Iemand die de vakopleiding volgt aan de Dirah Academie heeft de mogelijkheid om zich in deze 5000 jaar oude vorm van spirituele astrologiebeoefening te bekwamen.

Volgen van het onderdeel Vedische astrologie is niet verplicht. Indien men dat wenst kan men de beroepsopleiding beperken tot Westerse astrologie.

Het diploma: Als je voor het diploma in aanmerking wilt komen moeten alle onderdelen worden gevolgd en dienen de deelcertificaten Astrologie en Bewustwording I en II te worden gehaald. Daarnaast wordt aan het einde van de opleiding het functioneren tijdens de gehele opleiding geëvalueerd. Bij een positieve eindevaluatie wordt het vakdiploma astroloog verstrekt.

De eindevaluatie is een uitgebreide toetsing of je in staat bent om gezien de eisen die de praktijk aan je stelt, mensen te helpen bij hun groei in de vorm van het geven van een astrologische sessie.

Tijdens de eindevaluatie zullen vragen over het toepassen van astrologie worden voorgelegd. De evaluatie geldt als examen.

Aan personen die niet voldoen aan de eisen van het vakdiploma astroloog, maar wel alle onderdelen gevolgd hebben wordt een bewijs van deelname verstrekt. Dit kan later bij voldoen aan de eisen worden omgezet in het vakdiploma.

Kosten en tijdsduur: Mede afhankelijk van de gekozen werkwijze (schriftelijk of mondeling) en het benodigde aantal privélessen moet men rekenen op totale opleidingskosten van ongeveer Euro 700. De duur van de opleiding zal gemiddeld 1 1/2 jaar bedragen.

Voor het onderdeel Indiase astrologie moet 1 1/2 jaar extra worden gerekend en ongeveer Euro 600 aan bijkomende kosten.

Begeleiding: Drs. Roeland de Looff, 23-1-1957.

Opleidingen: doctoraal sociale wetenschappen, management expert. counseling, rebirthing, voice dialogue en astrologie.

Auteur van de boeken astrologie en bewustwording I, astrologie en bewustwording II, werkboek relaties, inleiding in de Vedische (Indiase) astrologie, de Indiase maandierenriem, the hindu lunar zodiac (Engelse vertaling van de Indiase maandierenriem), diverse gedichtenbundels.

Hij publiceert in verschillende astrologische vakbladen.

Tevens is hij spreker op astrologische congressen in binnen- en buitenland.

De Dirah Academie is aangesloten bij de American Council of Vedic Astrologers (ACVA), de British Association for Vedic Astrology (BAVA), de International Institute for Predictive Astrology (IIPA) en de Planetary Gemologists Association (PGA).

Certificaten/Diploma : Voor de verschillende onderdelen worden emailcertificaten verstrekt. Het vakdiploma wordt per post toegezonden.

De eerste stap tot het volgen van de beroepsopleiding is het aanmelden voor het eerste onderdeel Astrologie en Bewustwording I door het on-line inschrijfformulier in te vullen. Klik hier voor het formulier.

Klik hier om terug te gaan naar de algemene welkomstpagina

Vragen? Email: roeland@dirah.nl

Dirah Academie Internationaal

Andere pagina's op deze site:

Westerse Astrologie , Horoscoopanalyses , Schriftelijke en Email Cursussen Astrologie , Indiase, Vedische Astrologie , Tibetaanse Astrologie , Ayurveda en Vedische Astrologie, Birmaanse Astrologie: Mahabote , Balinese Astrologie , Uitgeverij , Gedichten , LinksSoftware voor Vedische Astrologie , Astronomie voor Astrologen , Enneagram, Astrologie en de Horoscoop , De Maan in de Astrologie ,Feng Shui.